POLITYKA
PRYWATNOŚCI

Szanowny Kliencie, spełniając obowiązek informacyjny, który wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119, s.

1) tzw. RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej, miło nam poinformować Pana/Panią co następuje w związku ze zmianami:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie i celu wykorzystywania Pani/Pana danych (art. 7 pkt 4), jest FUH SZMYDT, z siedzibą w Gostyninie przy ul. Legionów Polskich 27a, tel. 24/235 74 65, mail:. biuro@drukarniaszmydt.com,
 2. Państwa dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana podczas składania zamówień na nasze usługi.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami, w następujących celach:
  1.  do realizacji zawartej z DRUKARNIĄ SZMYDT umową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
  2.  do wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na DRUKARNI SZMYDT w związku z realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
  3. do marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez DRUKARNIĘ SZMYDT (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – jeżeli Pani/Pan
  4. wyraziła na to zgodę.
  5. do dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
  6. do wewnętrznych celów administracyjnych DRUKARNII SZMYDT, w szczególności analiz, statystyk, zestawień i raportowania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych m.in.:
 • Ministerstwu Finansów
 • Organom ścigania i dochodzenia
 • Innym podmioty upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa
 • Podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z DRUKARNIĄ SZMYDT umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:
 • w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a także w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy do czasu wycofania tej zgody;
 • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Drukarni związanych z prowadzeniem i realizacją zawartych umów do czasu wypełnienie przez nas tych obowiązków;
 • w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Drukarnię, przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzania;
 • w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Drukarni stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 1. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Mają Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia,
 2. Mają Pani/Pan prawo do wnoszenia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 3. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu przez Administratora.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcie i realizacji umowy handlowej.